Sekretesspolicy (09.05.2022) 

Med följande information vill vi informera dig om behandlingen av dina personuppgifter av oss och dina rättigheter som följer av dataskyddslagarna och i synnerhet av den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679 - ”GDPR”). 
 

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
 

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
Kronborgsgränd 19
164 22 Kista
Sverige
Telefon: +46 (0)8 627 75 00
E-mail: info@konicaminolta.se


Om du har några frågor om dataskydd är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: 

Dr. Frederike Rehker 
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 
Europaallee 17, 30 855 Langenhagen 
Tel.: +49 (0)511 7404-0 
E-post: dataprotection@konicaminolta.eu 


 

2. Vilka rättigheter har jag som registrerad? 


Som registrerad har du följande rättigheter: 

2.1 Rätt till tillgång (art. 15 GDPR)
Du har rätt att när som helst få information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, eventuella mottagare eller kategorier av mottagare av dina personuppgifter och den planerade lagringsperioden. 

2.2 Rätt till rättelse (art. 16 GDPR)
Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga. 

2.3 Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") (art. 17 GDPR)
Du har rätt att begära att dina personuppgifter omedelbart raderas. Vi är särskilt skyldiga att radera dina uppgifter i följande fall: 
 

 • Dina personuppgifter behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in. 

 • Behandlingen av dina personuppgifter har endast skett på grundval av ditt samtycke, som du nu har dragit tillbaka, och det finns ingen annan rättslig grund som legitimerar behandling av dina personuppgifter. 

 • Du har invänt mot en behandling som grundar sig på berättigat eller allmänt intresse och vi kan inte bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen. 

 • Dina personuppgifter har behandlats lagstridigt. 

 • Radering av dina personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. 

 • Dina personuppgifter har samlats in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt art. 8 I GDPR. 

Observera att rätten till radering är begränsad i följande fall, så att en radering är utesluten: 

 • Dina personuppgifter används för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet. 

 • Dina personuppgifter syftar till att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. 

 • Dina personuppgifter används för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva en myndighet som har tilldelats oss. 

 • Dina personuppgifter tjänar allmänhetens intresse inom området folkhälsa. 

 • Dina personuppgifter är nödvändiga för arkiveringsändamål av allmänt intresse, för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål. 

 • Dina personuppgifter är till för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

2.4 Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR)
Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I sådana fall kommer dina personuppgifter inte att behandlas. Denna rätt gäller om: 

 • Du bestrider riktigheten i dina personuppgifter och vi måste kontrollera att dina personuppgifter är korrekta. 

 • Behandlingen av dina personuppgifter är lagstridig och istället för att radera dina personuppgifter begär du en begränsning av behandlingen. 

 • Vi behöver inte längre dina personuppgifter för att uppfylla de specifika syftena, men du behöver fortfarande dessa personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 • Du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det har ännu inte fastställts om dina eller våra berättigade skäl åsidosätter detta. 

2.5 Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR)
Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss som personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs från oss till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt. 

Kraven för dataportabilitetens tillämplighet är: 

 • Dina personuppgifter behandlas automatiskt baserat på ditt samtycke eller ett avtal. 

 • Dina personuppgifter uppfyller inte en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. 

 • Dina personuppgifter kommer inte att användas för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

 • Dina personuppgifter används inte för att utföra en uppgift som utförs i samband med utövandet av en officiell myndighet som har delegerats till oss. 

 • Utövandet av din rättighet får inte påverka andras rättigheter och friheter. 

2.6 Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR)
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation. Detta gäller även profilering. Kravet för detta är att behandlingen bygger på ett berättigat intresse från vår sida (art. 6 I 1 lit. f GDPR) eller allmänt intresse (art. 6 I 1 lit. e GDPR). 

Dessutom kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering i samband med sådan direktmarknadsföring. 

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse kommer vi i varje enskilt fall att kontrollera om vi kan visa skäl som är värda att skydda och som åsidosätter dina intressen och rättigheter och friheter. Om det inte finns några skäl som är värda att skydda för vår del eller dina intressen samt rättigheter och friheter åsidosätter våra egna kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas. Undantag görs om dina personuppgifter fortfarande används för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål, i den mån detta är kopplat till sådan direktmarknadsföring. 

2.7 Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR)
Du har också rätt att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, där du arbetar eller där du misstänker intrång, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot dataskyddsbestämmelserna. 

Adressen till tillsynsmyndigheten som ansvarar för vårt företag är: 

Integritetsskyddsmyndigheten
Drottinggatan 29
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
www.imy.se

 

2.8 Återkallande av samtycke (art. 7 GDPR)
Om du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke utan att uppge några skäl och på ett informellt sätt. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som har skett på grundval av samtycket fram till återkallelsen. 
 

3. Allmän information om ämnet ”syften” 

 

Som en principiell fråga är behandlingen av dina personuppgifter av oss alltid kopplad till ett specifikt, explicit och legitimt syfte, som redan har definierats innan behandlingen påbörjas, i enlighet med principen för ändamålsbegränsning enligt art. 5 I lit. b GDPR. I den fortsatta delen av denna integritetspolicy, när en behandlingsaktivitet citeras, ingår även en beskrivning av det specifika syftet. 
 

4. Allmän information om ämnet ”rättslig grund” 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter baseras därför alltid på en rättslig grund. Artikel 6 i GDPR definierar rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. 

4.1 Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter 

Samtycke 

Om vi inhämtar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kommer behandlingen att ske på rättslig grund enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR. Följande exempel syftar till att klargöra denna rättsliga grund: Du får reklam från oss via e-post och/eller telefon och har gett ditt samtycke i förväg. 

Kontrakts- eller avtalsenlig åtgärd 
Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtalet som vidtagits som svar på din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter art. 6 I 1 lit. b GDPR. 

Rättslig förpliktelse 
I de fall där behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, baseras behandlingen på art. 6 I 1 lit. c GDPR. 

Vitalt intresse 
Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att skydda dina eller någon annans betydelsefulla intressen, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 I 1 lit. d GDPR. 

Allmänintresse 
I de fall där vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i utövandet av en myndighet som har delegerats till oss, art. 6 I 1 lit. e GDPR utgör den rättsliga grunden. 

Berättigat intresse 
Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part och samtidigt den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter, som kräver skydd av personuppgifter, ska det inte åsidosätta vårt berättigade intresse, art. 6 I 1 lit. f GDPR utgör den rättsliga grunden för behandlingen. 

4.2 Rättslig grund för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 
Om vi i extraordinära fall behöver behandla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom 

 • uppgifter om ras eller etniskt ursprung (t.ex. hudfärg eller särskilda språk), 

 • uppgifter om politiska åsikter (t.ex. medlemskap i partier), 

 • uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse (t.ex. medlemskap i en församling), 

 • uppgifter om medlemskap i fackförening, 

 • genetiska data, 

 • biometriska data (ex. fingeravtryck eller foton), 

 • hälsouppgifter (t.ex. identifikationsnummer för funktionsnedsättningar), 

 • eller uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning 

av dig grundar sig denna behandling på en av följande rättsliga grunder, som definieras i artikel 9 i GDPR: 

Uttryckligt samtycke 
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till behandling av ovanstående kategorier av personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för behandlingen i enlighet med art. 9 II lit. a GDPR. 

Utföra uppgifter enligt social trygghet/socialt skydd och arbetsrätt 

Om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som följer av social trygghet och skydd eller arbetsrätt, är den rättsliga grunden för denna behandling art. 9 II lit. b GDPR. 

Skydd av vitala intressen 
Om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig skulle vara nödvändig för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen, utförs sådan behandling i enlighet med art. 9 II lit. c GDPR. 

Offentliga uppgifter 
I den mån särskilda kategorier av personuppgifter om dig behandlas, som tidigare har offentliggjorts av dig, baseras behandlingen av dessa uppgifter på art. 9 II lit. e GDPR. 

Fastställande/utövande/försvar av rättsliga anspråk 
Om behandlingen av de särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig tjänar oss för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, utgör art. 9 II lit. f GDPR den rättsliga grunden för behandlingen. 

Viktigt allmänt intresse 
När det gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig för att skydda ett viktigt allmänt intresse som följer av EU:s eller nationell lagstiftning, baseras behandlingen på art. 9 II lit. g GDPR. 

Bedömning av personens arbetsförmåga eller andra medicinska ändamål såsom hälso- och sjukvård. 

Om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig härrör från en lag i EU eller en medlemsstat eller ett avtal som ingåtts med en medlem av en hälso- och sjukvårdspersonal och utförs i syfte av förebyggande hälso- och sjukvård, arbetsmedicin, bedömning av en anställds arbetsförmåga, medicinsk diagnos, vård eller behandling inom hälso- eller socialområdet eller förvaltning av system och tjänster inom hälso- eller socialområdet, baseras denna behandling på art. 9 II lit. h GDPR. 

Allmänintresset för området folkhälsa 
Om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig skulle vara nödvändig av folkhälsoskäl, inklusive skydd mot gränsöverskridande hälsohot såsom pandemier, utförs denna behandling på rättslig grund av art. 9 II lit. i GDPR. 

Arkiveringssyften, vetenskapliga/historiska forskningssyften, statistiska syften 
Om behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig härrör från en rättighet som tillhör EU eller en medlemsstat och som föreskriver behandling för arkivering, vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål av allmänt intresse, baseras behandlingen på art. 9 II lit. j GDPR. 
 

5. Allmän information om ämnet ”skyldighet att bevara register och tidsfrister för radering” 

Om inget annat anges raderar vi personuppgifter i enlighet med art. 17 GDPR eller begränsar dess behandling i enlighet med art. 18 GDPR. Förutom de lagringsperioder som anges i denna integritetspolicy behandlar och lagrar vi endast dina personuppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter. Personuppgifter som inte längre behövs efter att syftet har uppfyllts kommer regelmässigt att raderas, såvida inte ytterligare behandling krävs under en begränsad tid, vilket kan vara ett resultat av andra lagligt tillåtna syften.  
 

6. Allmän information om ämnet ”utlämning av personuppgifter” 


Mottagare av dina uppgifter 
Vi varken säljer eller hyr ut användardata i princip. Överföring till tredje part utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy sker endast om det är nödvändigt för behandlingen av respektive begärd tjänst. För detta ändamål samarbetar vi med tjänsteleverantörer inom bland annat marknadsföring, försäljning, IT, logistik och personal. Vi väljer dessa tjänsteleverantörer mycket noggrant. I andra fall överför vi uppgifter till begärande myndigheter. Detta sker dock endast om det finns en rättslig förpliktelse att göra det, till exempel om det finns ett domstolsbeslut. 

Platser för behandling av dina personuppgifter 
I princip behandlar vi dina uppgifter i Sverige och andra europeiska länder (EU/EES). Om dina uppgifter behandlas i länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (dvs. i så kallade tredjeländer) sker detta endast om du uttryckligen har samtyckt till det, om det föreskrivs i lag eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om vi i dessa undantagsfall behandlar uppgifter i tredje land kommer detta att ske genom att säkerställa att vissa åtgärder vidtas (dvs. på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen eller genom att presentera lämpliga garantier i enlighet med art. 44ff. GDPR). 
 

7. Cookies 

7.1 Allmän information om ämnet ”cookies” 

Vi använder cookies på vår webbplats
Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i enlighet med den webbläsare du använder och genom vilken viss information flödar till webbplatsen som skapar cookien. Många av de cookies vi använder raderas när webbläsarsessionen avslutas (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). 

Cookies används på vår webbplats för olika ändamål. För att få en bättre översikt har varje cookie tilldelats en av följande kategorier: 

Tekniskt nödvändig 
Cookies som tillhör denna kategori är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet och/eller säkerhet. 

Funktionalitet 
Cookies i denna kategori används för att öka användarkomforten, t.ex. genom att spara inställningar som språkinställningar, justering av textstorlek, användarnamn eller lokala inställningar. 

Marknadsföring 
Dessa cookies används av annonsörer för att visa annonser som är relevanta för deras potentiella kunder. 

Prestanda och analys 
Denna typ av cookie används för att hjälpa oss att analysera användningen av webbplatsen i syfte att mäta och förbättra prestanda. 

I inställningarna för den webbläsare du använder har du möjlighet att avvisa cookies eller, till exempel, begränsa avvisningen till cookies från andra parter, så kallade tredjepartscookies. De webbläsarinställningar du har gjort kan dock innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. 

Här hittar du mer information om hur du administrerar cookies för motsvarande webbläsare: 

 • Internet Explorer 

 • Google Chrome 

 • Firefox 

 

7.2 Cookieöversikt 

Ladda ner vår cookieöversikt här
 

8. I vilka sammanhang behandlas mina personuppgifter? 


8.1 Behandlingsaktivitet – besök på vår webbplats  
Om du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss samlar vi endast in de personuppgifter som din personliga webbläsare överför till vår server. Dessa uppgifter är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska kunna visas för dig. Dessutom är dessa uppgifter tekniskt nödvändiga för att säkerställa stabiliteten och säkerheten på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i detta fall är art. 6 I lit. f GDPR. Det berättigade intresset i detta fall är tillhandahållande och optimal presentation av denna webbplats samt skydd av denna mot externa attacker och deras spårbarhet. Vi raderar dessa personuppgifter efter avslutad användningsprocess, såvida vi inte behöver dem för att upptäcka och spåra missbruk. I sådana fall sparar vi dessa uppgifter i högst 30 dagar. 

Vid besök på vår webbplats kan således följande personuppgifter komma att behandlas, vilka automatiskt överförs av din webbläsare till våra servrar och lagras där i form av så kallade ”loggfiler”: 
 

 • IP-adress till den terminalenhet som används för att komma åt webbplatsen 

 • Datum, tid och varaktighet för begäran 

 • Ursprungsland för begäran 

 • Innehåll i begäran (specifik sida/fil) 

 • Åtkomststatus/http-statuskod (t.ex. ”200 OK”) 

 • Internetadress till den webbplats från vilken begäran om åtkomst till vår webbplats gjordes 

 • Webbläsare och installerade tillägg (t.ex. Flash Player) 

 • Operativsystem och gränssnitt 

 • Språk och version för webbläsarprogramvaran 

 • Mängden data som överförs i varje enskilt fall 

 • Tidszonsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT) 


Vi kan endast tillhandahålla vissa av de tjänster som erbjuds på vår webbplats om vi kan kontakta dig. I detta avseende är möjligheten att använda dessa tjänster beroende av att du förser oss med vissa personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar dessa uppgifter endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla den aktuella tjänsten åt dig. Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär kommer de personuppgifter du lämnar i varje enskilt fall (din e-postadress och andra uppgifter som du lämnar frivilligt, såsom ditt namn/telefonnummer) att lagras av oss för att vi ska kunna behandla din begäran och vid behov svara på dina frågor. 

Här är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter art. 6 I 1 lit. f GDPR; det berättigade intresset är att svara på din begäran. Efter ett slutligt svar på din begäran raderar vi din begäran och uppgifterna om behandlingen inom en period på tre år efter utgången av respektive kalenderår. 

8.2 Behandlingsaktivitet – EMAKINA/Microsoft Azure 
Vår webbplats hanteras av EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Wien (hädanefter kallat: EMAKINA) och använder Azure-molnet som värd, dvs. på servrar hos den externa tjänsteleverantören Microsoft. 

Dina personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på servrarna hos denna tjänsteleverantör. Uppgifterna kan exempelvis vara din IP-adress, metadata och kommunikationsdata eller data från ett kontaktformulär. 

Den rättsliga grunden för användningen av EMAKINA som värd för vår webbplats är enligt art. 6 I 1 lit. b GDPR, fullgörandet av avtalet med våra kunder och potentiellt intresserade parter. 

8.3 Bearbetningsaktivitet – Content Management System/Kentico 
För vår webbplats använder vi  Content Management-systemet (innehållshanteringssystem) (förkortat: CMS) Kentico. Kentico drivs av företaget Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjeckien. CMS används för att presentera och hantera webbplatser, webbutiker, intranät eller andra företagswebbplatser. Vi använder Kentico EMS och Kentico Cloud i kombination som CMS, som tillhandahålls som en Software as a Service (mjukvara som tjänst) för att skapa och underhålla våra företagswebbplatser. Det gör att vi kan skapa innehåll på webbplatsen och distribuera det till våra dotterbolags och partnerföretags webbplatser via fastställda arbetsflöden. Vi har anslutit Kentico till vår SDL-plattform för översättningshantering för att initiera översättningar direkt från Kentico och möjliggöra automatisk distribution av dessa översättningar till våra dotterbolags och partners webbplatser. Kentico tillhandahåller också en plattform för automatiserad marknadsföring som gör det möjligt för alla nationella företag att samla in kundtips via webbplatsen, matcha dessa med en viss persona som skapats i Kentico och vårda dessa dem via e-postarbetsflöden eller personaliserat webbplatsinnehåll. 

När vi använder CMS samlar vi in aktivitetsdata från alla besökare på vår webbplats i anonym form. När besökare på vår webbplats identifierar sig genom att fylla i ett kontaktformulär bifogas denna information till deras e-postadress. För mer information om innehållet i ett kontaktformulär, se ”8.1 Behandlingsaktivitet – besök vår webbplats”. 

Som en del av den tekniska implementeringen av de enskilda funktionerna i CMS placerar Kentico cookies. Mer information om cookies och de enskilda cookies som används av Kentico finns under "7. Cookies I princip lagras data direkt i Kentico, så att alla data som samlas in av Kentico lagras på de dedikerade webbservrarna för Microsoft Azure i Nederländerna. Ett undantag är när ett dotterbolag eller partnerföretag använder programvaran Marketo för automatisk marknadsföring. I detta fall lagras endast aktivitetsdata i Kentico och alla andra data överförs direkt till Marketo och lagras där. För mer information om Marketo, se ”8.8.4 Marketo”. 

På grund av lagringen av dina personuppgifter på Microsoft Azure-webbservrar kan, i undantagsfall, på grund av Microsofts huvudkontor, dina personuppgifter överföras till USA och därmed överföras till ett så kallat tredjeland. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för de besökaraktiviteter som samlas in inom ramen för användningen av Kentico är vårt berättigade intresse enligt art. 6 I 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse här är att säkerställa driften och säkerheten på vår webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Mer information om dataskydd på Kentico finns på följande adress: https://kenticocloud.com/privacy 

8.4 Behandlingsaktivitet – Consent Management Platform / User Centrics 
På vår webbplats använder vi plattformen Usercentrics Consent Management Platform. Detta är ett verktyg för samtyckeshantering baserat på JavaScript. Med hjälp av detta verktyg kan vi ge besökaren på vår webbplats både en översikt över de grundläggande programvarulösningar som används och möjligheten att besluta om användning av andra programvarulösningar som kräver förhandsgodkännande. Dessutom ger plattformen besökaren möjlighet att när som helst återkalla ett givet samtycke utan att ange några skäl och därmed förhindra framtida behandling av personuppgifter av respektive programvarulösning. Vidare kan vi med hjälp av plattformen uppfylla de krav som följer av GDPR för samtyckeshantering, vilket bland annat ger möjlighet att bevisa att samtycke har lämnats eller inte. 

Inom ramen för användningen av plattformen för hantering av användarcentrerat samtycke kan bland annat följande uppgifter behandlas: 
 

 • Samtyckesuppgifter 

 • Samtyckes-ID 

 • Samtyckesstatus (Opt-in, Opt-out) 

 • Tidsstämpel för samtycke 

 • Språk för samtyckesbannern 

 • Version av bannermallen 

 • Enhetsdata (http Agent, http Referrer) 

Användningen av plattformen för hantering av användarcentrerat samtycke och den tillhörande behandlingen av personuppgifter syftar till att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt art. 6 I 1 lit. c GDPR. Därför är det nödvändigt att använda plattformen både för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla dokumentation i den mening som avses i art. 5 II GDPR och den rättsliga förpliktelse som följer av domen ”ECLI:EU:C:2019:801” från EU-domstolen och den därtill hörande domen ”I ZR 7/16” från den tyska federala domstolen, enligt vilken § 15 III 1 i den tyska lagen om telemedier (TMG) ska tolkas med avseende på art. 5 III 1 i direktiv 2020/58/EG på ett sådant sätt att tjänsteleverantören endast får använda cookies för att skapa användarprofiler i reklam- eller marknadsundersökningssyfte med användarens samtycke. 

Radering av dina personuppgifter i samband med användningen av plattformen för hantering av användarcentrerat samtycke kommer att ske så snart den inte längre behövs för att uppfylla syftet. Om du återkallar ditt samtycke sparar vi uppgifterna om återkallandet i tre år. Bevarandet är å ena sidan ett resultat av ansvarsskyldigheten enligt art. 5 II GDPR och å andra sidan från den ordinarie preskriptionslagen enligt § 195 BGB. Tidsfristen för denna begränsning börjar enligt § 199 BGB vid utgången av det år då skadan uppstod. Omfattningen av begränsningarna börjar således vid utgången av den 31 december det år då återkallandet skedde och slutar tre år senare den 31 december klockan 00:00. 

8.5 Processaktivitet – specialtypsnitt 

8.5.1 Google Fonts 
På vår webbplats använder vi typsnitt från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA. Dessa typsnitt är grupperade av Google under namnet Google Fonts. Genom att vi använder Google-typsnitt sparas inga cookies på din enhet. Typsnitten läses in och integreras via motsvarande applikationsprogrammeringsgränssnitt (förkortas API:er) från Google (fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com). Begäran om att ladda och integrera Google-typsnitt sker kort efter ditt besök på vår webbplats. Denna begäran överför personuppgifter som din IP-adress eller webbläsarversionen till Googles servrar och begär att motsvarande formatmallar (CSS-filer) och typsnittsfiler från Google används. Formatmallar är filer som används för att ändra designen på en webbplats, till exempel typsnitt eller teckenstorlek. En fontfil innehåller eventuell information om hur typsnittet visas. Förfrågningar om CSS-filer lagras av Google en dag och förfrågningar om typsnittsfiler lagras ett år. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Google-typsnitt är ditt samtycke enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR. 

På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google innebära en överföring till ett tredjeland, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Dina personuppgifter lagras inte av oss som personuppgiftsansvarig. 

Mer information om Googles behandling finns i sekretesspolicyn. 

8.6 Bearbetningsaktivitet – Webbanalys 

8.6.1 Google Analytics 
På vår webbplats använder vi tjänsten Google Analytics. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter kallat: Google). Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och för att regelbundet förbättra den. Vi kan använda statistiken vi fått fram för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. 

Inom ramen för användningen av Google Analytics sparas cookies på din enhet som gör det möjligt att analysera ditt besök på/din användning av vår webbplats. Mer information om cookies hittar du under ”6. cookies”. 

Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara; tänk dock på att du i så fall eventuellt inte kommer att ha tillgång till samtliga funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterat till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och ytterligare bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns under följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) 

När informationen som lagras i cookies om ditt besök på och din användning av vår webbplats överförs till Googles servrar kan den komma att överföras till ett tredje land (t.ex. USA) på grund av sin lokalisering. På grund av den aktiverade anonymiseringsfunktionen kommer din IP-adress att förkortas inom EU eller EES även innan den överförs till Google. Den IP-adress som din webbläsare överför sammanförs aldrig med andra uppgifter hos Google. 

På uppdrag av webbplatsens ägare använder Google den information som samlas in för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på hemsidan för webbplatsens ägare samt tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till hemsidan och internet. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Google Analytics är ditt samtycke i enlighet med art. 6 I 1 lit. a GDPR. På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google innebära en överföring till ett tredjeland, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Mer information om Googles användarvillkor och dataskydd finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

8.6.2 Hotjar 
Den här webbplatsen använder funktionerna i webbanalysverktyget Hotjar. Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta 

Vi använder Hotjar för att analysera och regelbundet förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Dessutom kan vi använda den statistik vi får fram för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. På uppdrag av webbplatsens ägare använder Hotjar denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för dess ägare samt tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs i allmänhet till en Hotjar-server och lagras där. 

Vi använder Hotjars anonymiseringsfunktion på denna webbplats. Detta förkortar din IP-adress och säkerställer att analysdata inte kan identifieras personligen. Vi slår inte samman uppgifterna med andra personuppgifter. Tjänsteleverantören valdes noggrant i enlighet med art. 28 I GDPR, med beaktande av de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera säkerheten för behandlingen. I enlighet med art. 28 III GDPR ingicks dessutom ett databehandlingsavtal för att reglera behandlingen. 

Du kan välja bort analysfunktionen genom att aktivera standardfunktionen ”Do not Track” (Spåra inte) i din webbläsare. I detta fall behandlar vi inte dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här. En förklaring av hur du aktiverar funktionen ”Do not Track” hittar du här: 

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/  

Den rättsliga grunden för användning av Hotjar är ditt samtycke, art. 6 I 1 lit. a GDPR. Mer information om din rätt till återkallande finns i punkt 2.8 "Återkallande av samtycke (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.7 Behandlingsaktivitet – Sociala nätverk på vår webbplats 
På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att dela eller rekommendera individuellt innehåll med dina kontakter eller ditt nätverk på sociala plattformar eller helt enkelt att komma åt vår sida i motsvarande sociala nätverk (Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn). För ovannämnda ändamål finns de gemensamma knapparna i respektive socialt nätverk tillgängliga. Genom att besöka vår webbplats överförs inga personuppgifter initialt till leverantörerna av de sociala nätverken. Endast när du själv blir aktiv och klickar på en av motsvarande knappar i de sociala nätverken för att dela eller rekommendera innehåll, kommer uppgifter som din IP-adress, datum och klockslag för klicket och adressen till den webbplats du för närvarande befinner dig på att överföras, om tillämpligt. Om du samtidigt är inloggad på motsvarande sociala nätverk när du klickar på en knapp för socialt nätverk på vår webbplats, kommer det sociala nätverket automatiskt att tilldela din sidvisning till din profil. Även om du använder knappen i det sociala nätverket för att rekommendera innehåll från denna webbplats kan det sociala nätverket fortfarande koppla denna information till din profil. Om du inte vill att det sociala nätverket ska koppla ditt besök på vår webbplats till din profil, logga ut från det sociala nätverket innan du klickar på knappen i respektive socialt nätverk. 

Observera också att dina uppgifter även kommer att överföras till respektive leverantör av sociala nätverk om du inte har ett konto på det sociala nätverket eller helt enkelt inte är inloggad och ändå klickar på en av motsvarande knappar på de sociala nätverken på vår webbplats. I detta fall kan dina uppgifter användas av de sociala nätverken för att skapa användarprofiler och därefter för reklam, marknadsundersökningar eller behovsorienterad utformning av den egna webbplatsen. Du kan invända mot denna typ av behandling i enlighet med art. 21 GDPR. För att utöva denna rätt måste du dock kontakta respektive leverantör av det sociala nätverket. 

Du hittar information om de individuella invändningsmöjligheterna hos de enskilda leverantörerna av de sociala nätverken under punkt ”8.7.3 Invändningsmöjligheter i sociala nätverk ” i denna integritetspolicy. 

Du bör också ta hänsyn till att på grund av lokaliseringen av Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller Xing, när dina personuppgifter överförs till leverantören av respektive socialt nätverk, en överföring till ett tredjeland, dvs. en överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom USA, får ske. 

Dessutom vill vi påpeka att vi själva inte samlar in några personuppgifter som överförs till respektive socialt nätverk genom att klicka på någon av motsvarande knappar. 

Genom att klicka på respektive knapp för ett socialt nätverk på vår webbplats ger du ditt samtycke enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR så att din webbläsare kan upprätta en anslutning till motsvarande sociala nätverk så att ovanstående data kan överföras. Dessutom genom att klicka på respektive knapp ger du även ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.7.2 Onlinenärvaro i sociala nätverk​ 
Inom sociala nätverk använder vi som leverantör av webbplatsen onlineplattformar för att informera aktiva användare om informationserbjudanden och tjänster från Konica Minolta och, om det är av intresse, kommunicera direkt via plattformarna. De sociala medierna kompletterar därmed vår egen webbplatsnärvaro och erbjuder intressenter som föredrar denna typ av information ett alternativt sätt att kommunicera. Vi finns för närvarande representerade i följande nätverk med egna onlineprofiler: 

Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaEU/ 

Instagram: https://www.instagram.com/konicaminoltaeu 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-europe-gmbh 

Twitter: https://twitter.com/KonicaMinoltaEU 

Så snart du ansluter till respektive Konica Minolta-profil på motsvarande sociala nätverk i nätverket gäller respektive leverantörs villkor och riktlinjer för databehandling. 

Vi har inget inflytande på datainsamlingen och dess vidare användning av de sociala nätverken. Därför vet vi bara att dina uppgifter kommer att behandlas för marknadsundersöknings- och reklamsyften och att användarprofiler kommer att skapas utifrån ditt användningsbeteende och de intressen som detta leder till. Dessutom kan reklam läggas till på grundval av intresse. För detta ändamål lagras vanligtvis cookies på din enhet. 

Vi vill därför uttryckligen uppmärksamma dig på att användarnas personuppgifter (t.ex. IP-adressen) lagras av nätverksleverantörerna i enlighet med deras riktlinjer för dataanvändning och används för affärsändamål. Vi vill också påpeka att dina uppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Vi behandlar endast användarnas uppgifter i Konica Minoltas närvaro på motsvarande sociala nätverk i den utsträckning de kontaktar oss och kommunicerar med oss via kommentarer eller meddelanden. Du kan hävda dina rättigheter som registrerad både gentemot oss (se även punkt 2 ”Vilka är mina rättigheter som registrerad?”) och mot leverantören av det sociala nätverket. Du hittar information om behandlingen av dina personuppgifter av de enskilda leverantörerna av sociala nätverk samt alternativen för att invända mot detta under punkt ”8.7.3 Möjligheter till invändning i sociala nätverk” i denna integritetspolicy. 

Behandlingen av användarnas personuppgifter baseras på våra berättigade intressen av effektiv information om användare och kommunikation med användare i enlighet med art. 6 I 1 lit. f GDPR. Om respektive leverantör ber dig att ge ditt samtycke till databehandling (dvs. förklara ditt samtycke, t.ex. genom att markera en kryssruta eller klicka på en knapp) är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6 I 1 lit. a GDPR, dvs. ditt samtycke. 

8.7.3 Invändningsmöjligheter i sociala nätverk 
För en detaljerad presentation av respektive behandling och möjligheterna till invändning (opt-out) hänvisar vi till följande länkade information om leverantörerna. 

Information om de enskilda leverantörerna av sociala nätverk: 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) 

Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 

Avanmälan: https://www.facebook.com/ads/preferences/ 

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94 103, USA 

Sekretesspolicy: https://twitter.com/en/privacy

Avanmälan: https://twitter.com/personalization 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) 

Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Avanmälan: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Dessutom erbjuder europeiska marknadsföringsleverantörer en ny möjlighet att invända på följande länk: http://www.youronlinechoices.com/. Detta är ett initiativ för att utbilda om onlinereklam. I avsnittet om preferenshantering https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices hittar du en översikt över leverantörer vars onlinereklam kan inaktiveras eller aktiveras där. Även när det gäller begäran om tillgång och påstående om ytterligare rättigheter för registrerade personer, vill vi påpeka att dessa mest effektivt kan åberopas av leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas personuppgifter och kan direkt vidta tillämpliga åtgärder och tillhandahålla information. Om du ändå behöver hjälp kan du kontakta oss. 

8.8 Bearbetningsaktivitet – Målinriktning och annonsering 

8.8.1 Google Ads 

På vår webbplats använder vi tjänsten Google Adwords from Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hädanefter kallat: Google). Denna tjänst gör det möjligt för oss att uppmärksamma våra tilltalande erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads). Detta reklammaterial levereras av Google via så kallade annonsservrar. För detta ändamål används annonsservercookies. Mer information om cookies finns i ”7. Cookies”. Annonsservercookies möjliggör utvärdering av prestandaparametrar (t.ex. annonsvisningar, klick eller konverteringar). På så sätt kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Om du besöker vår webbplats via en annons från Google sparar Google Adwords en cookie på din enhet. Denna cookie lagrar analysvärden (unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning, opt-out-information (märkning om att användaren inte längre vill bli adresserad)). De cookies som ställs in av Google Adwords upphör att gälla efter 30 dagar. Dessa cookies är inte avsedda att identifiera dig personligen. Istället gör de att Google Adwords kan känna igen din webbläsare. Om du besöker vissa sidor på webbplatsen för en Adwords-klient, kommer Google och klienten att känna av att du har dirigerats om till kundens sida via en klickad annons. Google ger oss som Adwords-kund en statistisk analys. Denna analys gör det möjligt för oss att mäta hur effektiva våra annonseringsåtgärder är. Vi får inga ytterligare uppgifter utöver detta. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Google Adwords är ditt samtycke enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR. På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google innebära en överföring till ett tredjeland, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Mer information om Googles dataskydd hittar du här: 

https://policies.google.com/privacy?hl=us 

services.google.com/sitestats/sv.html 

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/ 

8.8.2 Facebook-pixeln 
Vi använder erbjudandet från det sociala nätverket Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94 304, USA (hädanefter kallat: Facebook) att använda en så kallad Facebook-pixel på vår webbplats. Detta är en marknadsföringstjänst från Facebook. I denna tjänst ingår att en cookie lagras på din enhet. Denna cookie gör det möjligt för oss att visa vissa besökare på vår webbplats, som även använder Facebook, individuellt skräddarsydd och intressebaserad reklam på Facebook. Facebook-pixeln gör att vi kan spåra användarnas beteende när de har klickat på en Facebook-annons. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi följa hur våra marknadsföringsåtgärder accepteras på Facebook och vid behov vidta optimeringsåtgärder. 

Den information som samlas in via pixeln kan också samlas in av Facebook Ireland Limited och den aggregerade informationen kan användas av Facebook Ireland Limited för egna reklamsyften samt för reklam från tredje part. Facebook Ireland Limited kan till exempel hävda vissa intressen från ditt surfbeteende på denna webbplats och kan även använda denna information för att marknadsföra erbjudanden från tredje part. Facebook Ireland Limited kan också kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som Facebook Ireland Limited har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket ”Facebook”, så att en profil om dig kan skapas och lagras på Facebook Ireland Limited. Denna profil kan användas i reklamsyfte. Mer information om Facebook Ireland Limiteds sekretesspolicy finns på https://www.facebook.com/policy.php. 

På grund av Facebooks lokalisering kan överföring av dina personuppgifter till Facebook resultera i överföring till ett tredjeland som USA. 

Den rättsliga grunden för användningen av Facebook-pixeln är ditt samtycke i enlighet med art. 6 I 1 lit. a GDPR. På grund av Facebooks lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Facebook innebära en överföring till tredje land, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.8.3 LinkedIn Insight-tagg 
På vår webbplats har vi inkluderat konverteringsverktyget ”LinkedIn Insight Tag” från LinkedIn Ireland Unlimited Company (hädanefter: LinkedIn). 

LinkedIn Insight-taggen är ett litet JavaScript-kodklipp som vi har implementerat på vår webbplats. Med hjälp av LinkedIn Insight-taggen samlas data om besöket på vår webbplats in och överförs till LinkedIn. Dessa uppgifter inkluderar hänvisnings-URL, IP-adress, enhetsinformation, webbläsarinformation och en tidsstämpel för besöket på vår webbplats. LinkedIn ger oss inte tillgång till de personuppgifter som samlas in i detalj. LinkedIn använder denna information för att förse oss med rapporter om webbplatsens målgrupper och annonsprestanda, baserat på aggregerade data, så att vi kan optimera vår webbplats baserat på den information vi får. Dessutom ger LinkedIn oss möjlighet att spåra konverteringar och rikta om våra webbplatsbesökare via LinkedIn Insight-taggen. Detta gör det möjligt för oss att visa riktad reklam utanför vår webbplats utan att identifiera besökaren på webbplatsen. 

På grund av LinkedIns lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till LinkedIn innebära en överföring av personuppgifter till ett tredjeland, i detta fall särskilt till USA, som varken är inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av LinkedIn är ditt samtycke enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

De data som behandlas i LinkedIn Insight-taggen krypteras och anonymiseras inom sju dagar. Senast efter 90 dagar raderas de anonymiserade uppgifterna automatiskt om de inte längre behövs för att det angivna syftet ska kunna uppfyllas. 

Mer information om LinkedIns sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

8.8.4 Marketo 
Inom ramen för anmälan till nyhetsbrevet och för att skicka information till dig använder vi Marketing Automation Software Marketo från Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94 404, USA. Med hjälp av Marketo samlar vi in statistiska data om användningen av vår webbplats och kommunikationsaktiviteter för att optimera våra tjänster/produkter i enlighet med detta och för att genomföra e-postmarknadsföring och försäljningsaktiviteter. Behandlingen är delvis automatiserad med syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering). Marketo registrerar din IP-adress och använder cookies för att spåra och analysera användningen av webbplatsen i syfte att tillhandahålla information som är skräddarsydd efter användarens intressen. Mer information om cookies finns i ”7. Cookies”. Informationen som genereras av cookies överförs till en Marketo-server (placerad inom EU/EES) och lagras där. På uppdrag av oss använder Marketo denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen av registrerade personer och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dina webbläsarinställningar kan dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. I undantagsfall och oförutsedda fall där personuppgifter överförs till USA har vi ingått ett avtal med Marketo. 

Mer information om dataskydd på Marketo finns på: https://documents.marketo.com/legal/privacy/ 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Marketo är ditt samtycke i enlighet med art. 6 I 1 lit. a GDPR. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.8.5 Nyhetsbrevet 
Konica Minolta erbjuder sina kunder och intressenter ett nyhetsbrev baserat på samtycke. Den enda obligatoriska informationen för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare, separat uppmärkta uppgifter är frivilligt och kommer att användas för att kontakta dig personligen. Anmälan till nyhetsbrevet sker genom den så kallade dubbla anmälningsprocessen. Det innebär att vi efter din registrering skickar dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett, där vi ber dig bekräfta att du vill få informationen. Om du inte bekräftar din registrering genom att klicka på länken i e-postmeddelandet avaktiveras länken som skickas till dig och dina uppgifter raderas. Om du samtycker till att få information har du tillgång till följande information: 

Nyheter och information om Konica Minoltasproduktportfölj 

Exklusiva inbjudningar till evenemang, mässor och webbinarier 

Utskick av kundberättelser och framgångshistorier 

Marknadstrender i form av studier, marknadsundersökningar och whitepapers 

Möjlighet att delta i kundnöjdhetsundersökningar 

Som en del av den dubbla anmälningsprocess som utförs vid registreringen lagrar vi de IP-adresser du använder i 30 dagar samt tidpunkter för registrering och bekräftelse. Baserat på ditt samtycke utvärderar vi ditt användarbeteende på våra webbplatser samt i de nyhetsbrev vi skickar ut och tilldelar dem till din e-postadress/användarprofil i vår databas. Dessutom lagrar vi information om vilken webbläsare du använder och de inställningar som gjorts i ditt operativsystem samt information om din internetanslutning till vilken du har besökt vår webbplats. Via nyhetsbrevet som skickas till dig får vi bland annat mottagnings- och läsbekräftelser samt information om de länkar du har klickat på i vårt nyhetsbrev. Vi lagrar också vilka områden du har besökt på vår webbplats och i våra appar. Genom att skapa en personlig användarprofil vill vi skräddarsy vår annonseringsmetod efter dina intressen och optimera våra erbjudanden på vår webbplats åt dig. 

Vårt nyhetsbrev innehåller information och nyheter från Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH och andra dotterbolag (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgien) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT – ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech Spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia – affärslösningar, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., KONICA MINOLTA Business Solutions Romania s.r.l., KONICA MINOLTA Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., KONICA MINOLTA Baltia, UAB, KONICA MINOLTA Business Solutions Greece S.A., KONICA MINOLTA Marketing Services Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services Ireland Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, KONICA MINOLTA Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., KONICA MINOLTA Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions, KONICA MINOLTA Business Solutions (Ideal) Ltd., KONICA MINOLTA Printing Solutions (UK) Ltd.,Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG). 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ovannämnda syften är ditt samtycke enligt art. 6 I 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange några skäl. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till einwilligung@konicaminolta.de eller till de kontaktuppgifter som anges. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallandet. För mer information om din  rätt att återkalla, se punkt 2.8 " rätt att återkalla (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.8.6 Leadfeeder 
På vår webbplats använder vi analysverktyget Leadfeeder (Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00 100 Helsingfors). Leadfeeder känner igen webbplatsbesökare och länkar dem till din affärsinformation. Leadfeeder kan berätta vilket företag och vilken region du besökte webbplatsen från, men den identifierar inte personligen besökarna. Information som erhålls från Leadfeeder används för försäljnings- och marknadsföringsändamål. Läs mer om sekretess på Leedfeeder via denna länk https://www.leadfeeder.com/privacy/. 

8.9 Behandlingsaktivitet – Lokalisering av affärspartners/Google Maps 
På vår webbplats bäddar vi in tjänsten Google Maps. Denna tjänst drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA (hädanefter kallad Google). Google Maps är en digital karttjänst som gör det möjligt för oss att inkludera interaktiva kartor på vår webbplats, för att ge dig en översikt över våra platser och partners i din närhet och för att erbjuda dig möjligheten att planera din färdväg. 

Genom att besöka en undersida där Google Maps är inbäddat ställer Google in cookien med namnet ”NID” i din webbläsare, vilket leder till att dina personuppgifter överförs, till exempel din IP-adress, till Google. Mer information om cookies finns i ”7. Cookies”. Om det finns ett användarkonto för dig på Google där du är inloggad när du besöker motsvarande undersida, kommer de uppgifter som överförs till Google att tilldelas ditt användarkonto. Om en sådan tilldelning inte är önskvärd måste du logga ut från ditt Google-konto innan du besöker motsvarande undersida. Google behandlar dock dina personuppgifter även om du inte är inloggad på ett Google-användarkonto. Google kommer att använda de överförda uppgifterna för att skapa användarprofiler i syfte att genomföra behovsanpassad reklam och marknadsundersökningar. Du kan när som helst invända mot denna typ av behandling av Google genom att göra gällande din rätt att invända mot Google i enlighet med art. 21 GDPR. 

På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google innebära en överföring till ett tredjeland, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Google Maps är ditt samtycke i enlighet med art. 6 I 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

Dina personuppgifter lagras inte av oss som personuppgiftsansvarig. 

Mer information om Googles dataskydd finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

8.10 Bearbetningsaktivitet – Undvika skräppost/Google reCAPTCHA 
På vår webbplats bäddar vi in tjänsten Google reCAPTCHA. Denna tjänst drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter kallat: Google). Google reCAPTCHA används för att skilja mellan manuell inmatning av en fysisk person och en kränkande och automatiserad inmatning av program/robotar i form av fält för att undvika skräppost eller liknande. Som en del av tillhandahållandet av tjänsten och i synnerhet under verifieringsprocessen av Google reCAPTCHA, kommer din IP-adress och all annan maskinvaru- och programvaruinformation som krävs av Google, såsom den använda webbläsarversionen, att överföras till Google. 

På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google leda till att dina uppgifter överförs till ett tredjeland, dvs. en destination som varken är inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Google reCAPTCHA utgör vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 I 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är att säkerställa säkerheten och därmed funktionaliteten på vår webbplats, särskilt genom att förhindra skräppost och missbruk. 

Dina personuppgifter lagras inte av oss som personuppgiftsansvarig. 

Mer information om Googles behandling finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

8.11 Bearbetningsaktivitet – Youtube 
På våra webbplatser har vi integrerat YouTube-videor. Dessa finns lagrade på www.youtube.com, men kan spelas direkt från vår webbplats. YouTube är en plattform för Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA (hädanefter kallat: Google). Vi har aktiverat det förstärkta sekretessläget när vi bäddar in videoklippen på vår webbplats. Det innebär att ingen information om dig skickas till YouTube om du inte spelar upp videofilmerna. Men när du spelar upp videor överförs data till YouTube. Först får du information om att du har besökt tillämplig undersida på vår webbplats där videon är inbäddad. Dessutom kan andra uppgifter överföras till YouTube som vi inte känner till. Vi har heller inget inflytande över dataöverföringen. Om du är registrerad på YouTube kopplas de överförda uppgifterna direkt till ditt konto. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av webbplatsen. En sådan utvärdering kan särskilt göras (även för användare som inte är inloggade) i syfte att tillhandahålla behovsanpassad reklam. Du har rätt att invända mot skapandet av användarprofiler av YouTube i enlighet med art. 21 GDPR, som du måste åberopa direkt hos YouTube. 

Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och databehandling finns i YouTubes integritetspolicy. 

På grund av Googles lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Google innebära en överföring till ett tredjeland, dvs. överföring av personuppgifter till en destination som varken finns inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av YouTube, som initieras genom uppspelning av en YouTube-video, är ditt samtycke i enlighet med art. 6 I 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. Information om din rätt att återkalla finns i punkt 2.8 "Rätt till återkallande (art. 7 GDPR)" i denna sekretesspolicy. 

8.12 Bearbetningsaktivitet – Cloudfront 
Den här webbplatsen använder nätverket för innehållsleverans (CDN) Cloudfront. Detta är en tjänst från Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98 109-5210 (hädanefter kallat Amazon Web Services). CDN integreras i form av Javascript-kod på vår hemsida och laddas om vid ett besök. Cloudfront gör det möjligt för oss att tillhandahålla ökad laddningsprestanda, förbättrad tillgänglighet och förebyggande av dataförlust genom att tillhandahålla dubblettdata (t.ex. grafik eller skript) från denna webbplats på olika servrar runt om i världen. När du besöker denna webbplats kan emellertid foto-/videofiler automatiskt begäras från Cloudfront, och denna automatiska begäran om foto-/videofiler kan resultera i att personuppgifter, såsom din IP-adress, överförs till servrar hos Amazon Web Services. På grund av Amazons lokalisering kan överföringen av dina personuppgifter till Amazon innebära en överföring av personuppgifter till ett tredjeland, som varken är inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i detta fall särskilt till USA. Behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES kommer att baseras på ditt samtycke enligt art. 49 I lit. a GDPR. I USA finns inga garantier för en adekvat dataskyddsnivå. Till följd av detta påverkas behandlingen av personuppgifter av ytterligare risker för de registrerades fri- och rättigheter. Den registrerades rättigheter kan i värsta fall inte kunna utövas. 

Eftersom Cloudfront är inbäddat på vår webbplats med Java Script kan du förhindra att det körs genom att inaktivera Java Script i din webbläsare eller genom att installera en så kallad Java Script-blockerare (t.ex. https://www.ghostery.com). 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av Cloudfront är vårt berättigade intresse, som i detta fall är att säkerställa säkerheten och tillgängligheten för denna webbplats, enligt art. 6 I 1 lit. f GDPR. 


Mer information om dataskydd finns på Amazon Web Services på följande adress(er): https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls eller https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ 

8.13 Bearbetningsaktivitet – Ansökan till Konica Minolta 

8.13.1 Granskning av din ansökan 
Vi behandlar de personuppgifter som anges i din ansökan i syfte att granska den och avgöra om du är lämplig för den utannonserade tjänsten. Vi kan använda specialiserade tjänsteleverantörer för att granska din ansökan. Lämpliga ansökningar om en tjänst kommer att vidarebefordras av personalavdelningen till respektive specialistavdelning eller nationellt företag för vidare granskning. För att kunna göra en omfattande bedömning av din ansökan behöver vi alltid ditt CV samt intyg eller motsvarande bevis. När du anger dina uppgifter är följande fält obligatoriska: Namn, förnamn, e-postadress, adress, löneanspråk och uppsägningstid. Du måste också bifoga minst en bilaga. Ytterligare information, som video eller foto, är frivilligt. 

Dessutom erbjuder vår ansökningsportal följande alternativ: 

Ansökan: Här hittar du en översikt över dina ansökningar hos Konica Minolta. Genom att klicka på den enskilda ansökan kan du se detaljerna. Om du blir tillfrågad av oss via e-post om att skicka in saknade dokument kan du ladda upp dem här. Du har också möjlighet att återkalla din ansökan. 

Tidsbokning: Så snart vi har skickat dig ett tidsbokningsförslag via e-post kan du se det i sektionen ”Appointments” och bekräfta eller avvisa det. Om du inte kan boka en tid får du ett nytt förslag från oss. 

Profil: Du kan när som helst redigera och uppdatera dina uppgifter. Du kan också när som helst radera dina uppgifter genom att logga in och klicka på ”Radera användare” eller genom att kontakta oss. Eventuella ändringar vidarebefordras automatiskt till oss. 

Vi raderar dina ansökningsuppgifter fem månader efter att ansökningsprocessen har avslutats. 

Denna behandling av personuppgifter sker på grundval av art. 6 I 1 lit. b GDPR. 

Om du är under 18 år behöver vi samtycke från dina vårdnadshavare för att ingå ett avtal med dig. 

8.13.2 Ansökningar från lärlingar, studenter och praktikanter 
Vi tar gärna emot ansökningar från dig som lärling, student och praktikant. Vi behandlar även dessa ansökningar enligt ovan nämnda principer. 


9. Konica Minoltas globala policy 

Till Global Personal Data Protection | KONICA MINOLTA