Globalt skydd av personuppgifter

Redan innan de stora förändringarna i EU:s dataskyddsförordning har Konica Minolta Group tillkännagivit sin globala policy för skydd av personuppgifter för att säkerställa att företaget ligger i framkant globalt när det gäller de bästa metoderna inom det här området.

Den framåtblickande policyn har tillkännagetts innan EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) introducerades, som kommer att verkställas från den 25 maj 2018. GDPR är den viktigaste förändringen inom regler för dataskydd på 20 år och innebär stora förändringar för företag, både EU-företag och andra företag som behandlar EU-medborgares personuppgifter, genom att individens rättigheter och skydd förbättras avsevärt.

Ladda ned den globala policyn för skydd av personuppgifter:
Global policy för skydd av personuppgifter
 

Global policy för skydd av personuppgifter

Som växande globalt företag som engagerar sig inom olika affärsområden erkänner vi, Konica Minolta Group, att förtroendet från våra kunder, affärspartner, tjänstemän och medarbetare är vår viktigaste tillgång. Konica Minolta Group erkänner också att vi inte bara ska tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna utan även uppfylla de högsta standarderna vad gäller efterlevnad och socialt ansvar.

Konica Minolta Group förbinder sig att respektera våra kunders, affärspartners, tjänstemäns och medarbetares sekretess och skydda våra kunders, affärspartners, tjänstemäns och medarbetares personuppgifter.
 

Policyns omfattning och giltighet

Den här policyn gäller för oss, Konica Minolta, Inc. (”Konica Minolta”) och alla våra dotterbolag (”Koncernföretag”) samt våra tjänstemän och anställda. Med ”dotterbolag” avses i det här fallet att Konica Minolta kan genomdriva denna policy direkt eller indirekt utifrån röstmajoritet, majoritet inom förvaltningsrepresentation eller genom avtal. Konica Minolta och Koncernföretagen (”Konica Minolta Group”) fastställer och driver igenom regler som bestämmelser och förfaranden i enlighet med denna Policy.

Denna Policy fastställer de grundläggande principerna för Konica Minolta Groups standarder för dataskydd och datasäkerhet, och säkerställer efterlevnad av nationella och internationella dataskyddslagar som gäller över hela världen. Därför omfattas de internationellt accepterade dataskyddsprinciperna som avser att inte ersätta, utan komplettera nationella dataskyddslagar och sekretesslagar (Nationell lagstiftning). Det innebär att innehållet i denna Policy måste följas om det inte finns någon motsvarande Nationell lagstiftning eller om kraven i Nationell lagstiftning är lägre än i denna Policy. Å andra sidan har en Nationell lagstiftning alltid företräde i händelse av konflikt med denna Policy eller om kraven i Nationell lagstiftning är strängare än denna Policy.

Denna Policy omfattar all behandling av personuppgifter. I länder där data från juridiska personer skyddas i samma utsträckning som personuppgifter tillämpas denna Policy på samma sätt som data från juridiska personer. Anonymiserade data, till exempel för statistiska utvärderingar eller studier, omfattas inte av denna Policy.
 

Konica Minolta Groups principer för behandling
av personuppgifter

 
 • Lagenlighet, rättvisa och transparens
  Personuppgifter samlas in och behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt för att skydda rättigheterna för dem som registreras​
 • Begränsning till ett specifikt syfte
  Personuppgifter samlas endast in för angivna uttryckliga och lagliga ändamål och kommer inte att behandlas på ett sätt som inte är kompatibelt med dessa ändamål.
 • Uppgifternas korrekthet/aktualitet
  Personuppgifterna ska vara korrekta och ska vid behov hållas uppdaterade. Konica Minolta Group vidtar alla rimliga åtgärder för att radera eller korrigera felaktigheter utan dröjsmål.
 • Dataekonomi/dataminimering
  Personuppgifterna ska vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som krävs. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.
 • De registrerades rättigheter
  Konica Minolta Group respekterar de registrerades rättigheter inklusive rätten till information om deras uppgifter, rätten till begränsning av behandling eller radering samt rätten till korrekthet. Konica Minolta Group ska tillhandahålla tydlig och otvetydig information om hur och varför de registrerades uppgifter samlas in och behandlas.
 • Radering
  Koncernen raderar personuppgifter som inte längre behövs i förhållande till de syften som de samlades in eller om samtycke dras tillbaka och inget annat legitimt syfte för behandling gäller.
 • Säkerhet vid behandling/datasäkerhet
  Personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. Tillbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för risken ska vidtas mot obehörig behandling eller ändring, samt mot förlust eller förstörelse eller obehörigt utlämnande av eller åtkomst till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas. Konica Minolta Group säkerställer kontinuerlig integritet, tillgänglighet, sekretess och tillförlitlighet. Konica Minolta Group säkerställer att våra system och tjänster hanterar personuppgifter. I händelse av en incident kommer Konica Minolta Group att kunna återställa tillgängligheten och åtkomsten till data i rätt tid.
 • Dataskydd genom utformning och som standard
  Konica Minolta Group ska implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast personuppgifter behandlas som är nödvändiga för varje specifikt syfte med behandlingen. Principen dataskydd genom utformning och som standard uppfylls vid utveckling av nya produkter.
 • Ansvarighet
  Det ska finnas ansvarighet i alla behandlingsaktiviteter. Konica Minolta Group ansvarar för och kan uppvisa efterlevnad.
 

Konica Minolta Groups dataskyddsorganisation

Varje Konica Minolta Group-företag ska utse en kvalificerad person som är ansvarig för att implementera och följa ovannämnda principer.

Se våra pressmeddelanden:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Om du har frågor om vårt dataskydd kan du när som helst kontakta företagets dataskyddsombud.


Dr. Frederike Rehker
Data Protection Officer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0) 511 7404-0
E-post: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Fler hämtningar