Användarvillkor

 

1. Användarvillkorens giltighet och omfattning

All användning av webbplatsen www.konicaminota.eu (hädanefter kallad ”Webbplatsen”) som tillhandahålls av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (hädanefter kallat ”Konica Minolta”) och de tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen är endast tillåtna enligt följande Användarvillkor. Genom att gå in på Webbplatsen eller på någon av dess undersidor godkänner användaren den aktuella versionen av Användarvillkoren. Om användaren inte godkänner alla eller vissa av villkoren ska han eller hon inte använda Webbplatsen.
Konica Minolta förbehåller sig rätten att göra ändringar i eller uppdatera dessa Användarvillkor i framtiden utan separat föregående meddelande.
 

2. Tjänster som erbjuds

Innehållet och informationen som görs tillgänglig på Webbplatsen används i Konica Minoltas kommersiella syften.
Konica Minolta har rätt att när som helst stänga av eller begränsa användningen av hela eller delar av Webbplatsen och kan inte garantera att Webbplatsen eller det innehåll som tillhandahålls på den är tillgängligt permanent, utan avbrott eller utan några modifieringar.
 

3. Användningsområde

Innehållet och informationen som görs tillgänglig på Webbplatsen är endast som information till användaren personligen och för användarens personliga, icke-kommersiella syften, och får inte laddas ned, kopieras, bearbetas eller distribueras i privata eller kommersiella syften. Endast det innehåll som är avsett för nedladdning och som uttryckligen markerats som sådant utesluts från detta. Användaren får även skriva ut delar av Webbplatsen för personligt bruk.

Konica Minolta påpekar uttryckligen att innehållet på Webbplatsen, till exempel text, bilder, grafik, ljud och layout, skyddas av upphovsrättslagstiftning eller i enlighet med andra bestämmelser gällande skydd av immateriell egendom och att produktnamn, varumärken och företagsnamn som används på Webbplatsen skyddas av varumärkeslagen för den relevanta juridiska ägaren. All användning av detta innehåll är därför förbjuden enligt lag om inte Konica Minolta har gett sitt skriftliga samtycke till denna användning på förhand.
 

4. Garanti, ansvar

Webbplatsens innehåll återspeglar den information och teknik som fanns tillgänglig vid publiceringen. Konica Minolta ansvarar inte för att säkerställa att Webbplatsens innehåll är fullständigt, korrekt eller uppdaterat. Innehållet på Webbplatsen kan ibland avvika från den aktuella statusen, särskilt om Konica Minolta-produkternas natur ändras eller om kraven för användning av den ändras. Konica Minolta ansvarar inte heller för att säkerställa att innehållet på Webbplatsen är lämpligt för det syfte som användaren eftersträvar. Konica Minolta och dess medarbetare är inte ansvariga för någon typ av förlust eller nackdelar som kan uppstå för användaren på grund av eller i samband med användning av Webbplatsen och dess undersidor. Om en av de grundläggande kontraktsenliga förpliktelserna överträds, begränsas ansvaret till den förutsebara skada som är typisk för detta kontrakt.

Om Konica Minolta är ansvarsskyldig utan begränsning i enlighet med lagstadgade bestämmelser, gäller inte detta vid skadligt uppsåt eller grov försumlighet eller i händelse av skada, dödsfall eller hälsoskada på grund av brott mot en skyldighet som Konica Minolta är ansvarig för eller för ansvar i enlighet med den tyska produktansvarslagen.
 

5. Länkar till andra webbplatser

I vissa avsnitt på Webbplatsen hänvisar hyperlänkar (”länkar”) till andra leverantörers webbplatser som kan innehålla ytterligare eller kompletterande information som kan vara av intresse för användaren. Om du klickar på en sådan länk stängs Konica Minolta-webbplatsen.
Konica Minolta kan inte påverka det aktuella eller framtida innehållet på webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Konica Minolta beaktar därför inte innehållet på tredje parts webbplatser som refereras till via en länk som dess eget. Därför friskriver sig Konica Minolta från ansvar för innehållet på dessa webbplatser från tredje part, såvida inte Konica Minolta var medvetet om juridiska överträdelser i innehållet när företaget placerade länken på sin webbplats.
 

6. Användarens skyldigheter

Webbplatsens användare förbinder sig att följa gällande lagstadgade villkor varje gång de använder Webbplatsen eller det innehåll som görs tillgängligt på den.

Användaren får inte vidta några åtgärder eller använda någon process eller programvara som kan leda till ändringar, nedskrivningar eller avbrott på Webbplatsen, dess funktioner eller dess innehåll. Detta gäller även åtgärder som avsiktligt kan leda till ökad belastning på Webbplatsens tekniska infrastruktur.
 

7. Gällande lag, jurisdiktion

Tysk lagstiftning gäller för användning av Webbplatsen och tillämpning av dessa Användarvillkor.

Om kunden är en affärspartner eller juridisk person enligt allmän lag, eller inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland, ska jurisdiktionen för alla tvister som rör användning av Webbplatsen eller dessa Användarvillkor vara Hannover.