Konica Minolta - en av de 50 klimatledarna

Företag över hela världen inser sin avgörande roll för att uppnå sociala och miljömässiga mål, särskilt i kampen mot klimatförändringar. Detta initiativ från den privata sektorn skapades för att visa engagemang för det ekonomiska landskapet och för att fungera som ett samarbete för att motverka den globala klimatförändringen. I september 2020 kommer Konica Minolta att delta i ett toppmöte med de 50 klimatledarna, modererat av FN.

Vårt uppdrag

Skapa nytt socialt och ekonomiskt värde. Allt vi gör utgår från företagets uppförandedeklaration. I det här dokumentet förbinder vi oss att ta vårt ansvar, inte bara för att uppnå tillväxt, utan även vårt sociala ansvar att bidra till ett sundare samhälle. 


Konica Minoltas företagsfilosofi är baserad på denna deklaration och står som vägledning för företagets hållbarhetsaktiviteter inom ramen för uppdraget ”Att skapa nytt värde”. Vi använder kreativa idéer för att tillhandahålla påtagligt nytt värde för att lösa de utmaningar som kunder och samhälle ställs inför. I sin filosofi syftar Konica Minolta till att etablera sig som ett företag som är avgörande för samhället genom att fortsätta skapa ett nytt värde med innovationer. Samtidigt som vi tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska mål är vårt hållbarhetsmål ”Att skapa nytt värde för en hållbar värld”.
 

Hållbarhetsmål

Vi strävar efter att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Eftersom miljön står högt på dagordningen för alla dagens intressenter är dessutom Eco Vision 2050 som togs fram 2009 vår långsiktiga plan för en hållbar framtid. Den är baserad på vår filosofi och består av tre huvudmål:

 


en minskning av koldioxidutsläppen med 80 % under produktens livscykel år 2050 sett till 2005 års räkenskapsnivåer
att främja återvinning och en effektiv användning av jordens begränsade resurser

att arbeta för att främja restaurering och bevara den biologiska mångfalden.  

 


Policy

Baserat på vår dialog med intressenter och vår väsentlighetsanalys har miljön en central betydelse inom Konica Minoltas verksamhet. Därför har vi definierat en uppsättning viktiga miljöprinciper i vår europeiska miljöpolicy. Policyn följer företagets uppförandedeklaration och företagets filosofi, inklusive vårt uppdrag. De här tre punkterna är vägledande för våra hållbarhetsaktiviteter, medan de mest konkreta målen finns i Policyn.

 

Efterlevnad

Konica Minoltas uppfattning är att ”efterlevnad” inte bara handlar om att följa nationella och internationella lagar, utan även om att följa företagets etiska regler och interna företagsregler. Konica Minoltas uppförandedeklaration skapades med detta i åtanke. Den definierar principerna som styr hela koncernens efterlevnad och är oumbärlig i koncernens regelstyrning. 

I Konica Minolta Group Guidance formuleras Konica Minoltas engagemang för att agera i enlighet med internationella sociala normer som FN:s Global Compact, som företaget (Konica Minolta, Inc.) har undertecknat, och den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. 
 

CSR-relaterade principer, deklarationer och normer som Konica Minolta stödjer eller följer:

 • FN:s Global Compact
 • Hållbara utvecklingsmål (SDG:er)
 • Allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter
 • Japan Business Federation – ”Charter of Corporate Behavior”
 • EICC:s uppförandekod


CSR-relaterade grupper där Konica Minolta deltar:

 • EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)
 • CFSI (Conflict-Free Sourcing Initiative)
 • JEITA:s (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) arbetsgrupp för ansvarsfull mineralhandel, arbetsgruppen för konfliktfri resursutvinning

Dessutom följer vi europeiska lagar och bestämmelser som gäller vår verksamhet. Här är några av dem. 
 

Modern Slavery Act:

Enligt United Kingdom Modern Slavery Act 2015 och California Transparency in Supply Chain Act of 2010 uppger Konica Minolta att det har vidtagit åtgärder för att säkerställa att slavarbete och människohandel inte äger rum i någon av dess leveranskedjor eller i någon del av verksamheten. Läs mer i transparensmeddelandet.
 

REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier):

EU-regler som kräver registrering och hantering av alla kemiska ämnen som används i företag i enlighet med deras användningsvillkor för att säkerställa en säker bedömning av kemiska ämnen. Konica Minolta uppfyller kraven.
 

WEEE (Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning):

EU-direktiv. I Europa har företaget antagit åtgärder i enlighet med EU-direktivet WEEE om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och följer detta direktiv. 
 

Handlingsplan för en cirkulär ekonomi:

En uppsättning åtgärder för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och generera nya jobb. Vi vidtar olika åtgärder för att stödja det europeiska cirkelekonomiska målet. 
 

EVAP (European Voluntary Agreement for Printers): 

Ett frivilligt avtal från 2011 som fastställer ett antal mål som ska uppfyllas för alla produkter som säljs inom EU. Kraven på energieffektivitet och tillgänglighet för dubbelsidig utskrift måste uppfyllas i minst 90 % av de produkter som säljs. Avtalet syftar också till att minska bildhanteringsutrustningens miljöpåverkan, både genom design och genom att kunder får hjälp att fatta välgrundade beslut när utrustningen köps in och används. Konica Minolta har undertecknat detta avtal.
 

RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances):

EU-direktiv som begränsar (med undantag) användningen av sex farliga material vid tillverkning av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning. Konica Minolta uppfyller RoHS-direktivet.
 

Ekodesigndirektivet:

EU-direktiv som ger konsekventa EU-regler för att förbättra produkternas miljöprestanda. Konica Minolta uppfyller de relevanta Ekodesigndirektiven.
 

Batteridirektivet:

EU-direktiv som reglerar tillverkning och kassering av batterier i EU i syfte att förbättra batteriernas och ackumulatorernas miljöprestanda. Konica Minolta uppfyller kraven.
 


 

Ansvarsfull produktlivscykel och leveranskedja


Konica Minolta strävar efter att minska sin miljöpåverkan under produktens hela livscykel
Konica Minolta strävar efter att minska sin miljöpåverkan under produktens hela livscykel, från planering och utveckling till inköp och produktion, distribution, försäljning och service, insamling och återvinning. Alla steg i produktens livscykel övervakas noggrant med hjälp av analyser av allmän in- och utdata, energi- och resurseffektivitet, återvinning och förebyggande av avfall, och överensstämmer med alla relevanta miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Konica Minolta strävar efter hållbarhet genom hela leveranskedjan
Vi anstränger oss inte bara för att uppfylla vårt direkta ansvar när det gäller våra egna produkters och tjänsters omedelbara miljöpåverkan. Vi strävar även efter hållbarhet i hela leveranskedjan, något som baseras på företagets förtroenderelationer med leverantörerna. Konica Minolta kräver att dess affärspartner tar hänsyn till arbetskraftsfrågor (mänskliga rättigheter), etik, miljö, säkerhet och hälsa i sina affärsverksamheter. Koncernen vidtar också åtgärder för att lösa konfliktmineralproblem genom att försöka förhindra överträdelser av mänskliga rättigheter i konfliktområden från vilka mineralresurser som används i koncernens produkter införskaffas.

 

Mer information och insikter:

Certifieringar, betyg och rankningar

Konica Minolta Europes Environmental Management System är certifierat enligt den internationella normen ISO 14001:2015. Det här är ett prov på våra ambitiösa mål gällande att minska vår negativa miljöpåverkan. 

Konica Minolta, Inc. har även fått internationella utmärkelser från externa parter för vårt engagemang för hållbarhet. 

Företaget har tagits med i följande viktiga investeringsindex:


 
Juli 2018: Ingår i FTSE4Good Index sedan 2003 och FTSE Blossom Japan Index sedan det etablerades år 2017


Juli 2018: Ingår i på varandra löpande MSCI ESG-ledarindex sedan 2010


Januari 2018: Ingår i indexet Morningstar Socially Responsible Investment


September 2017: Ingår i Dow Jones Sustainability World Index

Företaget har utvärderats av följande internationella CSR-utvärderingsinstitut:​


 
Juli 2018: Prime Status av Tysklandbaserade ISS-oekom (tidigare oekom Research AG)Mars 2018: Utvalt för investeringsvärlden i Ethibel Pioneer och Ethibel ExcellenceFebruari 2018: Rankad som Gold Class 2018 för hållbar företagsutveckling av RobecoSAM

 Oktober 2017: Utvalt som Climate A List-företag, högsta klassificeringen för CDPMedalj för nivåerkännande i EcoVadis 2017 hållbarhetsklassificeringar

Märken

Konica Minolta sätter branschstandarder världen över inom miljöskyddsområdet. Företagets certifieringar sträcker sig faktiskt längre än vad som krävs i många fall – något som du ser på vår miljömärkning.
När är några märkningsexempel: 
 

 • Blå Ängeln: En tysk tillförlitlig guide för miljövänliga inköp. Konica Minolta-systemen var världens första laserbaserade kopiatorsystem att tilldelas den här certifieringen 1992. Nästan alla kontorsenheter som säljs i Tyskland idag har samma märke. Alla enheter, inklusive enheter som säljs utanför Tyskland, uppfyller de stränga kraven för det tyska märket.


 
 • ENERGY STAR: Internationell standard för energieffektiva konsumentprodukter. En produkts TEC-värde (Typical Electricity Consumption) är ett nyckelvärde som gäller låg energiförbrukning. Alla kontorssystem från Konica Minolta och nästan alla produktionsutskriftssystem är kvalificerade i detta avseende.
 
 
 • Kontakt med livsmedel: Vår toner är 100 % ofarlig när den kommer i kontakt med livsmedel. Tack vare miljövänliga egenskaper i Simitri-tonern har TÜV Rhineland identifierat den som 100 % ofarlig när den kommer i kontakt med livsmedel. Den här certifieringen för livsmedelssäkerhet skapar nya användningsmöjligheter, inklusive livsmedelsförpackning och utskrift av livsmedelsetiketter.


Mer information om Konica Minoltas företagsaktiviteter för hållbar utveckling finns i CSR-rapporten.

 

Kontakta oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post