Hållbar företagsutveckling

Vårt uppdrag

Skapa nytt socialt och ekonomiskt värde. Allt vi gör utgår från företagets uppförandedeklaration. I det här dokumentet förbinder vi oss uttryckligen att ta ansvar, inte bara för att uppnå tillväxt, utan även att uppfylla vårt sociala ansvar och bidra till ett öppnare samhälle. 


Konica Minoltas företagsfilosofi är baserad på denna deklaration och vägleder företagets hållbarhetsaktiviteter med uppdraget att skapa nytt värde. Vi använder kreativa idéer för att tillhandahålla påtagligt nytt värde för att lösa de utmaningar som kunder och samhälle ställs inför. I sin filosofi syftar Konica Minolta till att etablera sig som ett företag som är avgörande för samhället genom att fortsätta skapa ett nytt värde med innovationer. Samtidigt som vi tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska mål är vårt hållbarhetsmål "Att skapa nytt värde för en hållbar värld".
 

Hållbarhetsmål

Vi strävar efter att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Eftersom miljön är ett kärnämne för intressenter är dessutom Eco Vision 2050 som togs fram 2009, vår långsiktiga plan för att uppnå en hållbar framtid. Den är baserad på vår filosofi och består av tre huvudmål:

 


80 % minskning av CO2-utsläpp genom produktens livscykel år 2050 jämfört med verksamhetsnivåer år 2005
Främja återvinning och effektiv användning av jordens begränsade resurser;

Arbeta för att främja återställning och bevarande av den biologiska mångfalden.  

 


Policy

Baserat på vår dialog med intressenter och vår väsentlighetsanalys är miljön ett ämne som är av central betydelse för Konica Minoltas verksamhet. Därför har vi definierat en uppsättning viktiga miljöprinciper i vår europeiska miljöpolicy. Policyn följer företagets uppförandedeklaration och företagets filosofi, inklusive vårt uppdrag. De här tre punkterna är vägledande för våra hållbarhetsaktiviteter, medan de mest konkreta målen finns i Policyn.

 

Efterlevnad

Konica Minoltas uppfattning är att 'efterlevnad' inte bara handlar om att följa nationella och internationella lagar, utan även om att följa företagets etiska regler och interna företagsregler. Konica Minoltas uppförandedeklaration skapades med denna uppfattning i åtanke. Den definierar de principer som styr efterlevnaden för hela koncernen och är avgörande för koncernledningen. 

Konica Minoltas Koncernvägledning formulerar Konica Minoltas åtagande att agera i enlighet med internationella sociala normer som FN:s Global Compact, som företaget (Konica Minolta, Inc.) har undertecknat och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
 

CSR-relaterade principer, deklarationer och normer som Konica Minolta stödjer eller observerar:

 • FN:s Global Compact
 • Globala mål för hållbar utveckling
 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • Japan Business Federation – "Företagets uppförandedeklaration"
 • EICC Uppförandekod


CSR-relaterade grupper som Konica Minolta deltar i:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Responsible Minerals Trade Working Group, Conflict-Free Sourcing Working Group

Dessutom följer vi europeiska lagar och bestämmelser som gäller vår verksamhet. Här följer några av dem: 
 

Modern Slavery Act:

Enligt United Kingdom Modern Slavery Act 2015 och California Transparency in Supply Chain Act of 2010 uppger Konica Minolta att det har vidtagit åtgärder för att säkerställa att slavarbete och människohandel inte äger rum i något av dess distributionskedjor eller någon del av verksamheten. Läs mer i  transparensmeddelandet.
 

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH):

EU-regler som kräver registrering och hantering av alla kemiska ämnen som används i företag i enlighet med deras användningsvillkor för att säkerställa en säker bedömning av kemiska ämnen. Konica Minolta uppfyller kraven.
 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE):

EU-direktiv. I Europa har företaget antagit åtgärder i enlighet med EU-direktivet WEEE om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och följer detta direktiv. 
 

Circular Economy Package:

Uppsättning åtgärder för att stimulera Europas övergång till en cirkulär ekonomi, öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och generera nya jobb. Vi vidtar åtgärder för att uppnå det europeiska målet för cirkulär ekonomi. 
 

European Voluntary Agreement for Printers (EVAP): 

Frivilligt avtal sedan 2011 som fastställer ett antal mål som ska uppfyllas för alla produkter som säljs på EU-marknaden. Kraven på energieffektivitet och tillgänglighet för dubbelsidig utskrift måste uppfyllas med minst 90 % av de produkter som säljs. Avtalets mål är dessutom att minska miljöpåverkan från bildhanteringsutrustning – både genom konstruktion och genom att hjälpa kunderna att göra välinformerade val vid inköp och användning av utrustningen. Konica Minolta har undertecknat detta avtal.
 

Begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS):

EU-direktiv som begränsar (med undantag) användningen av sex farliga material vid tillverkning av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning. Konica Minolta uppfyller RoHS-direktivet.
 

Ekodesigndirektivet:

EU-direktiv som ger konsekventa EU-regler för att förbättra produkternas miljöprestanda. Konica Minolta uppfyller de relevanta Ekodesigndirektiven.
 

Batteridirektivet:

EU-direktiv som reglerar tillverkning och kassering av batterier i EU i syfte att förbättra batteriernas och ackumulatorernas miljöprestanda. Konica Minolta uppfyller kraven.
 


 

Ansvarstagande produktlivscykel och distributionskedja


Konica Minolta strävar efter att minska miljöpåverkan under produktens livscykel
Konica Minolta strävar efter att minska miljöpåverkan under hela produktens livscykel, från planering och utveckling till upphandling och produktion, distribution, försäljning och service, insamling och återvinning. Alla steg i produktens livscykel övervakas noggrant med hjälp av analyser av allmän in- och utdata, energi- och resurseffektivitet, återvinning och förebyggande av avfall, och överensstämmer med alla relevanta miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Konica Minolta strävar efter hållbarhet i hela distributionskedjan
Vi är inte bara engagerade i att direkt uppfylla ansvaret vad gäller våra egna produkter' och tjänster' omedelbar miljöpåverkan. Företaget är också engagerat i hållbarhet i hela distributionskedjan, baserat på förtroenderelationer med sina leverantörer. Konica Minolta kräver att dess affärspartner tar hänsyn till arbetskraftsfrågor (mänskliga rättigheter), etik, miljö, säkerhet och hälsa i sina affärsverksamheter. Koncernen vidtar också åtgärder för att lösa konfliktmineralproblem genom att försöka förhindra överträdelser av mänskliga rättigheter i konfliktområden från vilka mineralresurser som används i koncernens produkter införskaffas.

 

Mer information och insikter:

Certifieringar, klassificeringar och rankningar

Konica Minolta Europes miljösystem är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001:2015. Det uppvisar våra ambitiösa mål att minska den negativa miljöpåverkan. 

Konica Minolta, Inc. har även fått internationellt erkännande för sitt engagemang i hållbarhet som har utvärderats av externa parter. 

Företaget har tagits med i följande viktiga investeringsindex:


 
Juli 2018: Ingår i FTSE4Good Index sedan 2003 och FTSE Blossom Japan Index sedan det etablerades år 2017


Juli 2018: Ingår i MSCI ESG-ledarindex sedan 2010


Januari 2018: Ingår i indexet Morningstar Socially Responsible Investment


September 2017: Ingår i Dow Jones Sustainability World Index

Företaget har utvärderats av följande internationella CSR-värderingsinstitut:


 
Juli 2018: Prime Status av Tysklandbaserade ISS-oekom (tidigare oekom Research AG)Mars 2018: Utvalt för investeringsvärlden i Ethibel Pioneer och Ethibel ExcellenceFebruari 2018: Rankad som Gold Class 2018 för hållbar företagsutveckling av RobecoSAM

 Oktober 2017: Utvalt som Climate A List-företag, högsta klassificeringen för CDPMedalj för nivåerkännande i EcoVadis 2017 hållbarhetsklassificeringar

Utmärkelser

Konica Minolta sätter branschstandarder världen över inom miljöskyddsområdet. Företagets certifiering sträcker sig faktiskt längre än vad som krävs i många fall – vilket visas i certifieringen av utmärkelser.
Dessa utmärkelser omfattar: 
 

 • Blue Angel: En tillförlitlig guide för miljösäkra inköp. Konica Minolta-systemen var de första laserbaserade kopiatorsystemen i världen att tilldelas den här certifieringen 1992. Nästan alla kontorsenheter som säljs i Tyskland idag har samma märke. Alla enheter, inklusive enheter som säljs utanför Tyskland, uppfyller de stränga kraven för det tyska märket.


 
 • ENERGY STAR: Internationell standard för energieffektiva konsumentprodukter; produktens TEC-värde (Typical Electricity Consumption) är ett nyckelkriterium för låg energiförbrukning. Alla kontorssystem från Konica Minolta och nästan alla produktionsutskriftssystem är kvalificerade i detta avseende.
 
 
 • Livsmedelskontakt: Vår toner är 100 % ofarlig när den kommer i kontakt med livsmedel. Tack vare miljövänliga egenskaper i Simitri-tonern har TÜV Rhineland identifierat den som 100 % ofarlig när den kommer i kontakt med livsmedel. Den här certifieringen för livsmedelssäkerhet skapar nya användningsmöjligheter, inklusive livsmedelsförpackning och utskrift av livsmedelsetiketter.


Mer information om Konica Minoltas företagsaktiviteter för hållbar utveckling finns i CSR-rapporten.

 

Kom i kontakt med oss...

...och vår hållbarhetsteam!

Skicka e-post!

ContactFormWrapper

Textfält med en * krävs!