Hantering av leverantörskedjan

 

Arbeta för att etablera ett hållbart samhälle där mänskliga rättigheter respekteras


Konica Minolta är ett globalt företag med verksamhet i 50 länder världen över. Koncernens anskaffningsbelopp är över 520 miljarder yen.

Konica Minolta ser över alla leverantörer som levererar och producerar material som råmaterial och delar eller tillhandahåller logistik och andra tjänster som oumbärliga partner i sina affärsaktiviteter.

Konica Minolta arbetar tillsammans med leverantörer för att bygga upp en förtroendefull relation genom transparenta och skäliga transaktioner för att uppnå det gemensamma målet att tillhandahålla imponerande produkter och tjänster i rätt tid till kunder över hela världen.

Konica Minolta är medvetna om att det finns medarbetare över hela världen som tvingas arbeta utan att någon tar hänsyn till deras rättigheter eller som måste arbeta under bedrövliga förhållanden, och att barn och utländska gästarbetare är särskilt utsatta för dessa negativa förhållanden.

Konica Minolta främjar CSR-initiativ genom hela leveranskedjan*, vilket bidrar till att skapa hållbara samhällen som respekterar alla mänskliga rättigheter. Företaget anser att företagen inte bara ansvarar för sina produkter, utan även ska ta ett socialt ansvar för att förbättra arbetsförhållanden (mänskliga rättigheter), etik, miljö, säkerhet och hälsa genom hela leveranskedjan där produkter levereras till kunderna. Konica Minolta tillämpar socialt ansvarstagande anskaffning för att genomföra dessa förbättringar vid sina produktionsbaser och arbetar nära leverantörerna som levererar råmaterial och delar till sina produkter.

Konica Minolta uppfyller sociala förväntningar som respekt för mänskliga rättigheter genom att förutom att arbeta på produktionsanläggningar även samarbeta med produktions- och logistikleverantörer. Företaget anser även att det förbättrar företagsvärdet för både Konica Minolta och dess leverantörer. Dessutom gör det här samarbetet att kunderna lugnt kan köpa företagets produkter och veta att de genom att göra det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Konica Minolta är medvetna om att socialt ansvarstagande anskaffning handlar om mer än bara det sociala ansvaret hos ett globalt företag. Företaget är också övertygat om att förbättrade arbetsförhållanden ökar nöjdheten hos medarbetarna och sänker personalomsättningen. Detta minskar i sin tur affärsriskerna och höjer kvaliteten genom hela leveranskedjan. Det finns flera skäl till den proaktiva metoden.
 

* Leveranskedja: De aktiviteter som ingår i att leverera en produkt eller tjänst till en kund, från anskaffning och produktion till distribution och försäljning.

 

Konica Minoltas inköpspolicy

Konica Minolta Group strävar efter att göra kunderna nöjda genom att skapa innovativa produkter och tjänster som bidrar till samhällets utveckling enligt vår ledarskapsfilosofi ”Att skapa nytt värde”. När det gäller upphandling etablerar vi starka partnerskap med våra leverantörer baserade på rättvisa och transparens, och vi strävar efter att bygga upp ett hållbart samhälle genom att ta ett socialt ansvar tillsammans med våra leverantörer.
 

 1. ÖPPENHET 
  Vi bygger transparenta och tillförlitliga relationer med våra leverantörer och hanterar anskaffning på ett öppet sätt, samtidigt som vi delar mål ur ett långsiktigt och globalt perspektiv.
 2. RÄTTVISA
  Vi utför transaktioner enligt principen om fri konkurrens med rationella utvärderingskriterier och söker ömsesidiga fördelar med leverantörer.
 3. GLOBAL OMFATTNING
  Vi tänker globalt och gör anskaffningar i de regioner som lämpar sig bäst för våra operativa behov.
 4. EFTERLEVNAD
  Vi följer alla relevanta lagar och förordningar, företagsetik samt interna policyer och föreskrifter.
 5. EKOLOGI
  Vi bidrar till såväl den internationella som den lokala gemenskapen genom att sträva efter att vara banbrytande inom miljöskydd, samtidigt som vi minskar våra verksamheters inverkan på ekosystem.


Vad vi begär av våra leverantörer

Baserat på starka partnerskap med våra leverantörer ber vi våra leverantörer att fokusera på följande områden för att skapa nöjdare kunder och ta socialt ansvar.
 

 1. Utmärkt kvalitet
  Garantera säkerheten för produkter och tjänster, inklusive efterlevnad av säkerhetsstandarderna för varje land och region, och att förbättra kvaliteten så att kundernas krav kan uppfyllas
 2. Rimliga priser
  Sträva efter konkurrenskraftiga priser
 3. Följa variationer i efterfrågan
  Utveckla ett stabilt leveranssystem som kan hantera variationer i efterfrågan
 4. Efterlevnad av lagar, regler och företagsetik
  Följa alla lagar och förordningar i varje land och region samt företagets etik
 5. Miljöskydd
  Miljömedvetenhet i verksamheten och vid materialinköp
 6. Respekt för medarbetarnas mänskliga rättigheter
  Respektera grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering baserad på etnicitet, kön eller andra skäl
 7. Hälsa och säkerhet
  Erbjuda en säker och ren arbetsmiljö
 8. Informationssäkerhet
  Kontinuerligt förbättra informationssäkerheten
 9. Stabil hantering av verksamheten
  Bygga upp en stabil grund för att säkerställa en kontinuerlig och stadig materialtillgång
 

Miljösamarbete inriktat på att stärka hanteringen av kemiska ämnen i leveranskedjan

FN:s Global Compact

2009 undertecknade Konica Minolta Global Compact, som består av 10 principer relaterade till mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption som främjas av FN.

Global Compact är en uppsättning frivilliga åtgärdsprinciper för företag som lades fram av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 och fastställdes på FN:s huvudkontor år 2000. Det är ett initiativ för att uppnå hållbar tillväxt globalt genom att uppmuntra företag att agera som medlemmar i den internationella gemenskapen genom att visa upp ett ansvarsfullt, kreativt ledarskap som löser olika globala problem, till exempel den globala uppvärmningen, miljöproblem och ekonomisk stratifiering i samhället.

Konica Minolta deltar i arbetsgruppen för leveranskedjor och arbetsgruppen för företagsbesiktning om mänskliga rättigheter tillsammans med Global Compact Network Japan, och använder dessa erfarenheter i sina initiativ till ansvarsfull anskaffning.

Konica Minolta deltar i Global Compact

FN:s Global Compact-webbplats EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Konica Minolta anslöt sig till EICC* i oktober 2013 och har som medlem arbetat för att stärka sina CSR-aktiviteter i leveranskedjan.

EICC består av fler än 100 företag, inklusive världens ledande elektroniktillverkare och deras största leverantörer, och arbetar för att förbättra mänskliga rättigheter, etik, hälsa och säkerhet i hela leveranskedjan.


 

Konica Minolta deltar i Electronic Industry Citizenship Coalition

EICC